КОНСТЕЛАЦИИ

konstelacii

1. Въведение в констелациите
Обикновено си мислим, че това което ни се случва е заради нас, че е по наша вина или дори че е последица от личното ни минало. Констелациите ни показват, че когато правим това, което не искаме да правим, или когато не правим това което бихме искали да правим, това не зависи от нас, а по-скоро е свързано с влиянието на другите членове от нашата фамилна система, заради това което те са направили или са пропуснали да направят… понякога това са починали предци, които дори не сме познавали.
При работата с Констелации това се нарича човек да е „вплетен“ с член от своята фамилна система.
Трудно е да се наблюдават тези влияния по директен начин в семейството, при все това те могат да бъдат причината за тежки телесни заболявания, като рак, психически нарушения, като депресия , или също така за инциденти (нещастни случаи), за повтарящи неуспехи, за многократни трудности. Един метод, чрез които влиянията на членове от семейството ни, на деди и прадеди, излизат наяве е прилагането на фамилните констелации, които правят видими тези невидими сили.
Тези невидими движения са като нишки, които изтъкават нашия живот. Нищо не виждаме и при все това, тези движения ни тласкат да правим неща, които понякога искаме и които понякога не искаме. Ние не виждаме тези невидими системни нишки, енергиите карат фамилната ни система да се движи, но виждаме и търпим последиците от това. Същото е като да сме в контакт с радиоактивността (радиацията) : никой нищо не вижда, никой нищо не усеща, а след това сме тежко болни.

2. Етапи на работа
След като се изберат представители за членовете на семейството на клиента, процесът на констелации преминава през два етапа:
I-ви етап: да разкрием влиянията или скритите динамики в нашата фамилна система и да открием които са причина за нашите проблеми;
II-ри етап: търсене на решение или намиране на по-добро решение за тези вплитания.

3. Проблеми, подходящи за третиране с констелации
Поведението ни е обусловано от детството и от връзките с нашите близки. Но съществува също една памет във фамилната система, предавана през поколенията.
Изучаването на този „жив модел на семействот“ позволява да се открият какви събития или какви хора от миналото, дори няколко поколения назад, се отразяват върху нашия живот:
• хора починали млади;
• мъртво родени деца;
• абортирани деца;
• самоубийство;
• имигриране;
• семейна тайна…

Неуспехите в общуването, в живота, с партньор, разводите ни, нашите депресии, нашите болести, професионалните разочарования или проблемите на нашите деца са понякога в пряка връзка (пряко отношение) с това минало.
Фамилните констелации осветяват и разплитат вплитанията с тази фамилна история, за да стане тази връзка, връзка на любов.
Работата с констелации е полезна за:
• за изясняване и подобряване на семейството, двойката, професионален план;
• изясняване на проблемите свързани с работата, поведенията във взаимоотношенията, с физически нарушения;
• намиране на точното място в живота, получаване на сила и способност за действие;
• да се разбере актуалната ситуация, труден период в живота, развод, проблеми със съжителството с друг човек, стрес, поставяне под въпрос на самите себе си, неспособност за вземане на решение на персонално или професионално ниво;
• по-добър контрол върху възпитанието на децата или поведението на “трудно” дете.

Констелациите не са нито медицина, нито психотерапия, дори и да са терапевтични на едно по-високо ниво.
Фамилните системни констелации ни позволяват да се справим с:
• несъзнателни механизми, които мотивират нашето съществуване
• блокажи и вярвания, които носим от раждането си
• енергийните наранявания, дължащи се на преживяванията на дедите (предците) ни, на които съхраняваме паметта от любов и лоялност сме ги взели върху себе си.

4. Резултат от констелациите. Какво ще откриете?
Често ние възприемаме несъзнателно поведенията и проблемите на някои наши предци, които са били изключени, забравени или дори пренебрегнати (незачитани).
Несъзнателните енергии, които произтичат от това са много мощни и до голяма степен определят животите ни без наше знание.
Така множество чувства, поведения и симптоми не са свързани с личната ни история, а намират произхода си в една фамилна любов и лоялност, която изисква дадено поколение да възобнови неуредените конфликти на предишните поколения.
Фамилните констелации позволяват да осветим конфликтите и да ги поправим, освобождавайки ни и позволявайки на съответните предци да намерят отново силата и достойнството си. Цялата фамилна система се възползва от това.

5. Представяне на методът
• Клиентът, който желае да изложи своя проблем, идва и сяда до медиатора от дясно;
• Изяснява се и се формулира проблема;
• Медиаторът решава кои от хората от неговата фамилна система, свързани пряко с проблема да бъдат поставени;
• Клиентът избира между присъстващите, представители за съответните членове на фамилната му система воден от ситуацията;
• Представителите се изправят;
• Клиентът ги подрежда едни спрямо други, според чувството си като е спокоен и концентриран начин и се води от интуицията си;
• Представителите се оставят да бъдат водени към тяхното място като се концентрират върху усещанията, които се пораждат в тях по време на процедурата
• След поставяне на хората клиентът сяда до констелатора и наблюдава;
• Представителите започват да изпитват в тялото си усещания, емоции понякога дори и мисли и импулс за движения, които в действителност принадлежат на хората, членовете на фамилната система на клиента, които те представляват. Тези реакции, които наричаме репрезантативни усещания и те по удивителен и напълно обичаен и точен начин ни водят към решение или към по-добро решение на изложените от клиента проблеми.
• Представителите не само, че усещат в собственото си тяло опита или преживяното от някой друг, но участват по терапевтичен начин в разрешението на трудността на някой друг.
Всичко това може да се стори странно, но ако го експериментирате, като приемете да бъдете представители или да поставите свой проблем за констелация, че видите, че се касае за един много дълбок феномен, които дори интелектуално не е възможно да бъде разбран.

6. Източници на метода.
Използваният метод произлиза от:
• разработките на Берт Хелингер;
• разработките на Инза Спарер и Матиас Варга вон Кибед като са трансформирали междувременно някои от средствата използвани в Фокусираната към решения кратка терапия, която е била разработена от Стив де Шейзър, Инсу Ким Берг и техни колеги.
• Идрис Лаор, чиито източници идват основно от суфизмът и даоизмът.
Той ги е обогатил от духовното си измерение, от опита си и от своите проучвания в тази област, наблягайки върху качеството на усещане, на чуване и на уважение на медиатора, както и на личностната му еволюция и усъвършенстване.
Той набляга също и върху уважението, добронамереността, липсата на осъждане, които трябва да бъдат заложени с цел да се създаде унифицирано силово поле, едно присъствие.
Важно : една констелация не замества медицинско лечение.
Методът на практикуване на констелации, който използваме е този преподаден от Идрис Лаор. Това, което той нарича системни еуфонически репрезентации, чиито подход, черпи своя произход в суфизкото обучението на дервишите Хаким от Кафиристан и на даоизката философия.

Способите на фокусираната към решение краткосрочна терапия използваме по следния начин:
• за наблюдение в индивидуален сеанс след констелация, ако е необходимо;
• подготовка преди поставяне на констелацията, когато човек не идентифицира ясно проблема си или когато реалността на някой аспекти на изложения проблем му избягва. Що се отнася до Инза Спарер и Матиас Варга вон Кибед, те са събрали техниката и философията на Фокусираната към решения кратка терапия с метода на фамилни констелации на Берт хелингер. В действителност изключените части причиняват същите проблеми, които намираме във фамилната система.
Това е много важна работа и понякога достатъчна за да свърже отново енергиите на човешкото тяло на всички нива, защото тази работа позволява да се интегрират физически провокираните промени, не винаги лесни за живеене, без никаква помощ да се възстанови ново равновесие.

7. Видове констелации
Констелациите могат да се използват за разрешаване на проблеми и трудности в нашия личен живот и/или в предприятия, фирми, организации.

Области, в които констелации са успешни, за разрешаване на проблеми и трудности на физически лица са:
• Физически или психологически проблеми;
• Проблеми във взаимоотношенията;
• Проблеми във връзката;
• Проблеми между родител и дете;
• Професионални проблеми;
• Парични проблеми;
• Проблеми с времето.

Констелациите са ефективни за предприятията, тъй като:
• Помагат при вземане на решения;
• Помагат за определяне на стратегия и цели, маркетингова политика, продукти;
• Използват се като инструмент за диагностика;
• Помагат за стимулирането на мотивацията и нагласата на персонала;
• Помагат за разрешаване на конфликти и разрешаването на кризисни ситуации;
• Разрешават междуличностни проблемни взаимоотношения;
• Помагат оптимизацията на управлението;
• Използват се като средство за супервизия и коуч.

За повече информация относно констелациите, моля натиснете ТУК